Τακτοποίηση Αυθαιρέτων


Τακτοποιείστε τώρα τα αυθαίρετα σας βάση του νόμου 4495/2017. Έμπειροι πολιτικοί μηχανικοί  έρχονται στο χώρο σας για αυτοψία και σας ενημερώνουν για όλες τις διαδικασίες που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν ώστε να μπορέσετε να ενταχθείτε στο νόμο τακτοποίησης και να λύσετε το πρόβλημα του κτιρίου σας.

Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων άμεσα και υπεύθυνα.

Η Νομιμοποίηση των πολεοδομικών αυθαιρέτων δεν είναι απλή διοικητική διαδικασία, απαιτεί τεχνικές και νομικές ενέργειες που θα επηρεάσουν μόνιμα την μελλοντική αξιοποίηση του ακινήτου σας.

Αναλυτικά

taktopoiisi / nomimopoiisi

taktopoiisi / nomimopoiisi

Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται:

 • Επίσκεψη στο ακίνητο
 • Υπολογισμός προστίμου
 • Ενημέρωση – συμβουλές
 • Ηλεκτρονικές αιτήσεις
 • Αποτυπώσεις
 • Τοπογραφικά
 • Ηλεκτρονική υποβολή

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση
 • Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής
 • Έντυπο υπολογισμού ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής
 • Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου
  • Αυθαίρετη κατασκευή/χρήση έως 100 μ2: 250 €
  • Αυθαίρετη κατασκευή/χρήση 101–500 μ2: 500 €
  • Αυθαίρετη κατασκευή/χρήση 501–2.000 μ2: 1.000 €
  • Αυθαίρετη κατασκευή/χρήση 2.001–5.000 μ2: 4.000 €
  • Αυθαίρετη κατασκευή/χρήση >5.001 μ2: 10.000 €
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 του ιδιοκτήτη στην οποία περιλαμβάνονται:Αντίγραφο του Ε9 (τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9, στην οποία αναφέρεται το ακίνητο όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση)
  • Ατομικά στοιχεία ιδιοκτήτη
  • ΑΦΜ – ΔΟΥ
  • Αριθμός και έτος Οικοδομικής Άδειας (αν υπάρχει)
  • Εμβαδόν και Χρήση αυθαίρετης κατασκευής
  • Ημερομηνία ολοκλήρωσης αυθαίρετης κατασκευής
  • Δήλωση για το αν πρόκειται για ακίνητο «Κύριας και Μοναδικής κατοικίας», άλλης κατοικίας ή άλλης χρήσης
  • Δήλωση ότι το ακίνητο δεν εμπίπτει σε κάποια από τις περιοχές στις οποίες απαγορεύεται η τακτοποίηση
 • Τεχνική Έκθεση μηχανικού στην οποία περιλαμβάνονται:
  • Περιγραφή κατασκευής
  • Εμβαδόν και χρήση κατασκευής
  • Δήλωση εάν πρόκειται για πρόχειρη κατασκευή ή όχι

  και επισυνάπτονται:

  • Φωτογραφίες από όλες τις απόψεις
  • Αντίγραφα του στελέχους της Οικ. Αδείας, του τοπογραφικού διαγράμματος, της κάτοψης του ορόφου όπου εμφαίνεται η αυθαίρετη κατασκευή, τομής σε κλίμακα 1:100
  • Εξαρτημένο Τοπογραφικό διάγραμμα από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’87) που περιέχει απόσπασμα χάρτη με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου (για ακίνητα σε Εκτός Σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο)
  • Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου με σημειωμένη τη θέση ακινήτου απαιτείται για τις περιοχές με εγκεκριμένα σχέδια, όπου υπάρχει οικοδομική άδεια
  • Διάγραμμα κάλυψης υποβάλλεται για κάθε οικοδομήσιμο οικόπεδο ή γήπεδο
 • Μελέτη στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού στην οποία περιλαμβάνονται:Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εφόσον υπάρχουν (κτίρια με άλλες χρήσεις πλην κατοικίας)
  • γεωμετρική τεκμηρίωση στοιχείων και διάταξης του φέροντα οργανισμού
  • αποτίμηση της ποιότητας των υλικών του φέροντα οργανισμού
  • μελέτη επάρκειας του κτιρίου για δεδομένη στάθμη επιτελεστικότητας (σεισμικός συντελεστής)
  • πρόταση ενισχύσεων του υφισταμένου φορέα, εάν απαιτείται
  • αντισεισμικό έλεγχο με το σεισμικό συντελεστή που ίσχυε στην περίοδο κατασκευής του αυθαιρέτου και τον δηλώνει ο ιδιοκτήτης.

Στοιχεία που θα προσκομίσετε στο Μηχανικό:

 • Ατομικά στοιχεία ιδιοκτήτη (ΔΟΥ- ΑΦΜ)
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Συμβόλαιο
 • Αντίγραφο Ε9 – τελευταία δήλωση στην οποία αναφέρεται το ακίνητο όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση
 • Φορολογική Δήλωση οικονομικού έτους 2011
 • Οικοδομική Αδεια (εφόσον έχει εκδοθεί)Τοπογραφικό Διάγραμμα
  • Αντίγραφο στελέχους
  • Αρχιτεκτονικά σχέδια (κάτοψεις, τομές, όψεις)

   afthereta taktopoiisi / nomimopoiisi

   afthereta taktopoiisi / nomimopoiisi

  • Τοπογραφικό Αδείας
  • Διάγραμμα Κάλυψης
 • Ρυμοτομικό Διάγραμμα περιοχής όπου εδράζεται το αυθαίρετο
 • Στοιχεία που αποδεικνύουν το Έτος Ανέγερσης του αυθαιρέτου
  • Μηνύσεις από Αστυνομία
  • Έκθεση Αυτοψίας από πολεοδομία
  • ΙΚΑ
  • Τιμολόγια αγοράς υλικών
  • Συμφωνητικό με εργολάβο ή κατασκευαστή κτιρίου
  • Βεβαίωση Δημάρχου για ηλεκτροδότηση αυθαιρέτου (ν.3212/03)
 • Πρόστιμα Ανέγερσης και Διατήρησης ήδη καταβληθέντα
  • Βεβαίωση πληρωμής από εφορία
  • Απόδειξη πληρωμής προστίμων μέχρι σήμερα στην εφορία
 • Πιστοποιητικά Νομιμότητας τμήματος του κτιρίου
  • Υφιστάμενο προ του 1955 (Βεβαίωση Δημάρχου)
  • Ν.1337/83 – Νόμος Τρίτση
  • Ν.1577/85, άρθρο 22, παρ. 3
  • Ν.1512/85, άρθρο 9, παρ. 10
  • Ν. 3775/09
  • Ν.3843/10 (Τακτοποίηση Ημιυπαιθρίων και αλλαγών χρήσης)