Βεβαίωση Νομιμότητας Μηχανικού


« Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού. »

Από τη δημοσίευση του Ν.4178/13 περί αυθαιρέτων, καθίσταται υποχρεωτική, σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή, η επισύναψη βεβαίωσης νομιμότητας μηχανικού. Η βεβαίωση μηχανικού, εκδίδεται με τρόπο που να εξασφαλίζει τον ιδιοκτήτη και τον αγοραστή ότι το μεταξύ τους συμβόλαιο δεν θα κινδυνεύσει να ακυρωθεί .

Οι προδιαγραφές της βεβαίωσης του μηχανικού, αλλά και της υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη, περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.4178/13

Ο μηχανικός που πρέπει απαραίτητα να έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ πραγματοποιεί αυτοψία, συλλέγει τα στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας.

 Ο μηχανικός συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση και το σύστημα εκδίδει έναν «μοναδικό αριθμό» για το ακίνητο.

 Σε περίπτωση αυθαιρεσιών στην αυτοτελή ιδιοκτησία ο πολίτης θα πρέπει να προβεί στην τακτοποίησή τους, αλλιώς δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί η βεβίωση.

Συγκεντρώνονται ή συντάσσονται τα απαιτούμενα σχέδια και άλλα στοιχεία και ο μηχανικός υποβάλλει το  σύνολο  των  απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων στο  σύστημα ηλεκτρονικά. Με τηδιαπίστωση της πληρότητας αυτών, εκδίδεται αυτόματα η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ. Οι βεβαιώσεις των μηχανικών έχουν ισχύ δύο (2) μηνών.

ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ:

    -Αντίγραφο Τίτλου ιδιοκτησίας (συμβόλαια)

   -Αντίγραφα σχεδίων της πολεοδομίας (κατόψεις, τομές, τοπογραφικό)

   -Αντίγραφο Άδειας Πολεοδομίας

   -Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη

   -Εξουσιοδότηση ιδιοκτήτη στο μηχανικό

Συνδιάστε την Βεβαίωση Μηχανικού με την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και επωφεληθείτε απο τις προσφορές μας…