Άδεια ρυμούλκησης τρέιλερ – μπαγκαζιέρας


Προσοχή! Αν δεν υπάρχει παλιό σημείωμα έλξης ή έγκριση τύπου από τον κατασκευαστή της μπαγκαζιέρας, δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης της βεβαίωσης!!!

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει να σας εκδώσει άμεσα την βεβαίωση η οποία είναι απαραίτητη για την χορήγηση σημειώματος προσάρτησης ρυμουλκούμενου οχήματος (τροχόσπιτου ή μπαγκαζιέρας ή μεταφοράς λέμβων) σε επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης.treiler-mpagaziera

Από τις 29/10/2012, η Αδεια ρυμούλκισης (μπαγκαζιέρα – τρέϊλερ) & η άδεια ρυμούλκισης τροχόσπιτου εφαρμόζεται μόνο σε ότι αφορά στη μεταβίβαση μεταχειρισμένων ρυμουλκουμένων (ή την αλλαγή ρυμουλκού Ε.Ι.Χ.).

Σύμφωνα με τον νόμο, για καινούργια ή μεταχειρισμένα ελαφρά ρυμουλκούμενα προοριζόμενα για μεταφορά λέμβων, αποσκευών, που αφορούν μεμονωμένα οχήματα και εφόσον δεν υπάρχει έγκριση τύπου αυτών, ο έλεγχος της καταλληλότητας αυτών γίνεται από διπλωματούχο μηχανολόγο μηχανικό ή υπομηχανικό ο οποίος θα δηλώνει υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/86.

Η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης καταλληλότητας ρυμουλκούμενου έχει ως εξής:

  1. Αυτοψία Ρυμουλκούμενου & Ρυμουλκού Οχήματος και καταγραφή διαστάσεων, τεχνικών χαρακτηριστικών κτλ
  2. Καταγραφή δεδομένων σε κατάλληλο λογισμικό και υπολογισμός των δυνάμεων, βάρους, κτλ του ρουμουλκού & ρυμουλκούμενου οχήματος
  3. Έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας (*σε περίπτωση που το ρυμουλκούμενο δεν κριθεί κατάλληλο, γίνονται οι απαραίτητες υποδείξεις και εφόσον πραγματοποιηθούν χορηγείται η βεβαίωση)

Στην περίπτωση αλλαγής αυτοκινήτου, πρέπει να βεβαιώνεται η ικανότητα έλξης του νέου αυτοκινήτου και στην περίπτωση άδειας ρυμούλκησης τρέιλερ ή μπαγκαζιέρας ιδιοκατασκευής, πρέπει να βεβαιώνεται η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Βεβαίωση η ικανότητα έλξης του αυτοκινήτου
  • Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
  • Παλιό σημείωμα έλξης ή Έγκριση τύπου από το εργοστάσιο κατασκευής της μπαγκαζιέρας

*Η συνολική διαδικασία διαρκεί λιγότερο από 24 ώρες