Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον


Πρόγραμμα Εξοικονομώ Χαλκίδα- Επωφεληθείτε το 70% των κεφαλαίων για ενεργειακή αναβάθμηση

Πρόγραμμα Εξοικονομώ – Επωφεληθείτε το 70% των κεφαλαίων για ενεργειακή αναβάθμηση

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

 

Το «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα το οποίο παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια.

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την σύνταξη του Φακέλου για την υπαγωγή σας στο Πρόγραμμα!

Για την πλήρη ενημέρωσή σας σχετικά με το πρόγραμμα, επισκεφθείτε τους ακόλουθους συνδέσμους!!!

 

Το όνομά σας (*)

Το email σας (*)

Το τηλέφωνό σας (*)

Πόλη - Οδός και Αριθμός

Δώστε το άθροισμα (Για λόγους ασφαλείας)

Θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας τηλεφωνικά, ώστε να λύσουμε όλες σας τις απορίες!!!

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν

Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση)
που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.
2. Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
3. Φέρουν οικοδομική άδεια. (Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του κτιρίου δε διαθέτει οικοδομική άδεια, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο).
4. Δεν έχουν κατεδαφιστεί.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

Ειδικό: Για να χαρακτηρισθεί μια πολυκατοικία, ως σύνολο των διαμερισμάτων του κτιρίου, επιλέξιμη κατοικία θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα:
1. Τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και μη) να χρησιμοποιείται ως κατοικία.
Δεν χαρακτηρίζονται, όμως ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου).
2. Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του κτιρίου, καθώς και επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα.
3. Υποβάλλεται ένα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης που αφορά συνολικά στο μέρος του κτιρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση. Η καταχώρηση περισσότερων αιτήσεων για την ίδια επιλέξιμη κατοικία από
το ίδιο πρόσωπο ή άλλο συγκύριο οδηγεί στην απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων.

Στο ανωτέρω πλαίσιο δεν μπορούν να υποβληθούν περισσότερες της μίας αίτησης για την ίδια πολυκατοικία. Η καταχώρηση περισσότερων της μίας αιτήσεων για την πολυκατοικία οδηγεί στην απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων.

 

Κατηγορίες ωφελούμενων & Κίνητρα ανά κατηγορία

Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα για την υλοποίηση παρεμβάσεων ύψους μέχρι και 15.000€ ανά κατοικία, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Προκειμένου, λοιπόν, ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων να είναι επιλέξιμος, πρέπει να πληρούνται και ανώτατα όρια δαπανών. Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία:
Α. έχουν δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία,
Β. πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών Α1, Α2 ή Β, όπως παρατίθενται παρακάτω.

Η ένταξη στο πρόγραμμα αφορά ωφελούμενους οι οποίοι σύμφωνα με την οικογενειακή τους κατάσταση και το εισόδημα εντάσσονται
σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία ωφελούμενων Α1 Α2 Β
Ατομικό εισόδημα Α.Ε. ≤12.000€ 12.000€ < Α.Ε. ≤ 40.000€ 40.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000€
Οικογενειακό εισόδημα Ο.Ε. ≤ 20.000€ 20.000€ < Ο.Ε. ≤ 60.000€ 60.000€ < Ο.Ε. ≤ 80.000€
Κίνητρο 70% Επιχορήγηση
30% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)
35% Επιχορήγηση
65% Άτοκο Δάνειο
(επιδότηση επιτοκίου
100% έως 31.12.2015)
15% Επιχορήγηση
85% Άτοκο Δάνειο
(επιδότηση επιτοκίου
100% έως 31.12.2015)

Προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4/5/6ετούς δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής
του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/ αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη.
Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης.

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή
συμβούλου έργου, έως 250€
χωρίς Φ.Π.Α.

Με την αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί πρέπει να αντιστοιχεί στην αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της
ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς.

Η υποβολή της αίτησης, η παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου (συμπεριλαμβάνεται και η προσκόμιση των δικαιολογητικών) έως την τελική εκταμίευση μπορεί να ανατίθεται από τους δυνητικά
Ωφελούμενους σε Σύμβουλο έργου. Το κόστος της αμοιβής του Συμβούλου ανέρχεται σε 250€ ανά επιμέρους αίτηση (πλέον Φ.Π.Α.).

Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας, ως σύνολο κτιρίου, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας Α1 ή Α2 τουλάχιστον από το 50% των ιδιοκτητών κατοικίας, δίνεται η δυνατότητα ένταξης των ιδιοκτητών διαμερισμάτων που βάσει των εισοδημάτων τους εμπίπτουν στην κατηγορία Β εντάσσονται στην κατηγορία Α2 και οι ιδιοκτήτες με εισοδήματα υψηλότερα αυτών της κατηγορίας Β, εντάσσονται στην κατηγορία Β. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στο εισόδημά του. Οι ιδιοκτήτες που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα συμμετέχουν στην υλοποίηση των δηλωθέντων παρεμβάσεων με ίδια κεφάλαια. Στις πολυκατοικίες, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος Σύμβουλος έργου για όλους τους ωφελούμενους και η αμοιβή του ορίζεται μέχρι του ποσού των 250€ συν 100€ για κάθε επιπλέον του πρώτου διαμερίσματος, με μέγιστο συνολικό ποσό 800€ (πλέον Φ.Π.Α.).

Το συνολικό κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων, καθώς και του συμβούλου έργου, καλύπτεται από το Πρόγραμμα με την προϋπόθεση υπαγωγής τη αίτησης και της επίτευξης του ενεργειακού στόχου που τίθενται στην αίτηση αυτή.

 

Στόχος του Προγράμματος

Με την αίτηση, η πρόταση που υποβάλλεται για ενεργειακή αναβάθμιση, θα πρέπει να καλύπτει την ακόλουθη απαίτηση που αποτελεί τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο του Προγράμματος: «αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά η ετησία εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας να είναι μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς (kWh/m2)».

Για τον έλεγχο της ικανοποίησης της ανωτέρω απαίτησης θα πρέπει τα υλικά και τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις παρεμβάσεις να φέρουν ενεργειακή πιστοποίηση.

Επισημαίνεται ότι επιτυγχάνεται αυξημένη εξοικονόμηση ενέργειας όταν τα δομικά στοιχεία και οι επιμέρους ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις πληρούν, μετά τις παρεμβάσεις, τις ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ΚΕΝΑΚ σε συμφωνία και
με τα οριζόμενα στις σχετικές Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟ ΤΕΕ). Επιπλέον τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. Επιλέξιμα είναι όλα τα υλικά που ικανοποιούν τις ανωτέρω απαιτήσεις.

Οι εργασίες για να είναι επιλέξιμες από το Πρόγραμμα, θα πρέπει να προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και θα αφορούν αποκλειστικά τις τρεις κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων της ακόλουθης ενότητας.

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής στην περιγραφή των προτάσεων θα πρέπει να αναφέρει τις προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά των δομικών υλικών και των συστημάτων που απαιτούνται για τον υπολογισμό του ενεργειακού αποτελέσματος και τον έλεγχο της ικανοποίησης των ανωτέρω απαιτήσεων του προγράμματος.

Σημειώνεται ότι «Επιλέξιμες για το Πρόγραμμα θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν εργασίες που θα εκτελεστούν μετά την έκδοση του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α)».

 

Ενέργειες για τις οποίες μπορείτε να χρηματοδοτηθείτε

Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων αφορούν σε:

 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ).
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπ. εξώπορτα κτιρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).
 • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπ. αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).

Για καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του Προγράμματος: Πχ. ένας πολίτης με οικογενειακό εισόδημα 35.000 € για εργασίες
προϋπολογισμού 10.000€, συνάπτει 5ετες δάνειο τον Ιούνιο 2012 ύψους 6.500€ και λαμβάνει επιχορήγηση τo υπόλοιπο ποσό 3.500€.
Η δόση του δανείου του είναι περίπου 110 €, ενώ οι τόκοι που θα επιβαρυνθεί για την περίοδο 1/1/2016 -1/7/2017 είναι περίπου 80 €.
Επιπλέον, του καλύπτεται το κόστος που πληρώνει για την ενεργειακή επιθεώρηση και αμείβεται ο σύμβουλος έργου του.

 

Κατηγορίες Παρεμβάσεων και Ανώτατα Όρια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙA ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
1. Αντικατάσταση κουφωμάτων
και συστημάτων σκίασης
1.Α. Συρόμενα ή επάλληλα
1.Β. Ανοιγόμενα
1.Γ. Μόνο υαλοπίνακες
1.Δ. Εξωτερικά συστήματα σκίασης
και εξώφυλλα
1.Α. Για συρόμενα ή επάλληλα με υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια/ ρολά): 250 €/m2
1.Β. Για ανοιγόμενα με υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια / ρολά): 280 €/m2
1.Γ. Μόνο Υαλοπίνακες: 75 €/m2
1.Δ.Εξωτερικά συστήματα σκίασης και εξώφυλλα:
Έως 2.500 € ανά ιδιοκτησία
2.Τοποθέτηση θερμομόνωσης
στο κέλυφος του κτιρίου
συμπεριλαμβανομένου του δώματος/ στέγης και της πιλοτής
2.Α. Εξωτερική θερμομόνωση δώματος
2.Β. Εξωτερική θερμομόνωση λοιπού
κελύφους & πιλοτής
2.Γ. Εσωτερική  θερμομόνωση
2.Α. Για δώμα: 40 €/m2
2.Β. Για εξωτερική θερμομόνωση λοιπού κελύφους & πιλοτή: 50€/m2
2.Γ. Για εσωτερική θερμομόνωση: 25 €/m2
3. Αναβάθμιση συστήματος
θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης
3.Α. Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
3.Β. Ατομικός (επιτοίχιος) καυστήρας 6 λέβητας
3.Γ. Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας
του συστήματος θέρμανσης
3.Δ. Σύστημα με κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ
3.Ε. Ηλιακά συστήματα για παροχή ζεστού
νερού χρήσης
3.Α. Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
i) για P<70 kW: 6.000 €
ii) για 70≤ P<150 kW: 8.000 €
iii) για P ≥ 150 kW: 11.000 €
3.Β. Ατομικός (επιτοίχιος) καυστήρας 6 λέβητας: έως 5.000 €
3.Γ. Διατάξεις αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης: έως 600 € ανά διαμέρισμα και έως 7.000 € συνολικά για την πολυκατοικία
3.Δ. Σύστημα με κύρια χρήση Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ:
έως 15.000€
3.Ε. Ηλιακά συστήματα για παροχή ζεστού νερού χρήσης: έως 1.300 € ανά διαμέρισμα

Στις ανωτέρω δαπάνες ανά ειδικότερη παρέμβαση συμπεριλαμβάνονται:

 • Πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της παρέμβασης όπως σκαλωσιές, επιχρίσματα, μικροεργασίες αποκατάστασης  της εμφάνισης του στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέμβαση, αποξηλώσεις/ καθαιρέσεις και αποκομιδή, σήτες, διαμόρφωση κλίσεων απορροής  στο δώμα, υγρομόνωση στο δώμα, απαραίτητες εργασίες και επεμβάσεις για την ορθή λειτουργία/συμπεριφορά της θερμομόνωσης, απαραίτητες επεμβάσεις στη στέγη (π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών) κ.λπ.
 • Το κόστος εργασίας συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες που, με βάση την κείμενη νομοθεσία (μη στεγασμένα επαγγέλματα), βαρύνουν τον ωφελούμενο του Προγράμματος ως «κύριο του έργου».

 

Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα

1. Ενημέρωση και έλεγχος κριτηρίων επιλεξιμότητας
2. Ενημέρωση από Ενεργειακό Επιθεωρητή
3. Αίτηση για προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας) – πρώτη Επιθεώρηση από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή
4. Υποβολή αίτησης και πρωτότυπων δικαιολογητικών στην Τράπεζα
5. Επιλεξιμότητα αίτησης από κεντρική υπηρεσία της Τράπεζας
6. Απόφαση υπαγωγής αίτησης ενδιαφερόμενου – υπογραφή δανειακής Σύμβασης- Δυνατότητα προκαταβολής (εκταμίευση 40% του προϋπολογισμού των εργασιών)
7. Υλοποίηση Παρεμβάσεων – δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση
8. Προσκόμιση δικαιολογητικών για την καταβολή κινήτρων
9. Έλεγχος και έγκριση της επίτευξης παρεμβάσεων
10. Καταβολή κινήτρων

Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μία συνεχής διαδικασία έως την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια.

Εδώ μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε τον οδηγό εφαρμογής προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον του ΥΠΕΚΑ.

 

Κόστος Επιθεωρήσεων

Στο Προεδρικό Διάταγμα 100/2010 για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές προβλέπονται οι νόμιμες αμοιβές των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων.

Η ελάχιστη αμοιβή για την περίπτωση κτιρίων με χρήση κατοικίας, όπως προσδιορίζεται στο ανωτέρω Π.Δ. 100/2010, έχει καθορισθεί ως εξής:
α) για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών (πολυκατοικία), όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε 1 €/τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200€
β) για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών (πολυκατοικία), όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτιρίου (μεμονωμένο διαμέρισμα) η αμοιβή καθορίζεται σε 2 €/τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 €
γ) για μονοκατοικία η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 €/ τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 €.

Για τον προσδιορισμό της τελικής ελάχιστης αμοιβής, πρέπει να συμπεριληφθεί ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί.

Οι ανωτέρω αμοιβές καλύπτονται από το πρόγραμμα σε ποσοστό 100% υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης των ενεργειακών στόχων που τίθενται σε αυτή.

 

Οφέλη από το πρόγραμμα

Τα αναμενόμενα ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι άμεσα όπως:

 • Εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 1 δισ. kWh κατ’ έτος.
 • Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ορθολογική χρήση της ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης στα κτίρια και στις πόλεις και βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.
 • Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος.
 • Κινητοποίηση των δυνάμεων της αγοράς προς όφελος της ανάπτυξης βιώσιμων κοινωνιών.

Ειδικότερα για τους πολίτες:

 • Παρέχεται επιχορήγηση και στις 3 κατηγορίες ωφελουμένων του Προγράμματος.
 • Παρέχεται ρευστότητα (κεφάλαιο) στον πολίτη με τη μορφή δανείου ώστε να μπορεί να ξεκινήσει τις εργασίες χωρίς να βάλει δικά του χρήματα.
 • Τα δάνεια δίδονται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.
 • Κάλυψη κόστους ενεργειακών επιθεωρήσεων.
 • Κάλυψη αμοιβής σύμβουλου έργου με σκοπό την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση.

Αναλυτικά τα οικονομικά οφέλη περιγράφονται στο σημείο Κατηγορίες ωφελούμενων & Κίνητρα ανά κατηγορία.

Φορολογικές Ελαφρύνσεις
Με το νέο φορολογικό νόμο 4024/2011, έχει θεσπιστεί μείωση του οφειλόμενου φόρου που μπορεί να φτάσει και τα 300 € για δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας της τάξεως των 3.000 €. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αφορούν φυσικά στο ποσό που λαμβάνει ο πολίτης ως επιχορήγηση.

 

Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά αίτησης που αφορούν σε μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα
1. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)
2. Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο Ωφελουμένου
3. Οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο
4. ΕΤΑΚ (ή λογαριασμός ΔΕΗ / άλλου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας)
5. Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων
6. Οικονομικές προσφορές αναδόχων / προμηθευτών
Η προσκόμιση των προσφορών στην τράπεζα δεν είναι υποχρεωτική. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται βάσει της αίτησης του πολίτη.
7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Αιτούντα Μονοκατοικίας / Μεμονωμένο Διαμέρισμα
8. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Συγκύριων Ακινήτου
9. Πλέον πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος
10. Πλέον πρόσφατο Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)
Μόνο στην περίπτωση που η κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο. Στην περίπτωση που η χρήση του ακινήτου άλλαξε πρόσφατα και δεν προκύπτει από το Ε1, Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 για τη χρήση του ακινήτου ως κατοικία.
11. Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων Ε9 (μόνο στην περίπτωση που δεν έχει προσκομιστεί το ΕΤΑΚ )
12. Για κατοικία που χρησιμοποιείται από τρίτο πρόσωπο:
Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν:
α) Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)2 και
β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Ενοίκου: ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κατοικία ή επαγγελματική στέγη
Για κατοικία που χρησιμοποιείται από συγκύριο, τα 12.α και 12.β μπορούν να αντικατασταθούν από:
γ) Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κατοικία.

Δικαιολογητικά Αίτησης που αφορούν σε Πολυκατοικία ως σύνολο κτιρίου
1. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)
2. Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατήριο εκπροσώπου πολυκατοικίας (Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας)
3. Οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο (Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας)
4. ΕΤΑΚ (ή λογαριασμός ΔΕΗ/άλλου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας) (Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας)
5. Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας)
6. Οικονομικές προσφορές αναδόχων/προμηθευτών (Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας)
Η προσκόμιση των προσφορών στην τράπεζα δεν είναι υποχρεωτική. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται βάσει της αίτησης του πολίτη.
7. Έντυπο Επιμερισμού Κόστους βάσει προσφορών ανά Ιδιοκτησία σε Πολυκατοικία, υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και
από όλους τους ιδιοκτήτες (Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας)
8. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986  Εκπροσώπου Πολυκατοικίας (Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας) .
Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Αιτούντα Διαμερίσματος Πολυκατοικίας ως Σύνολο Κτιρίου (Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας)
9. Πλέον πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος (Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη)
10. Πλέον πρόσφατο Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) (Μόνο στην περίπτωση που η κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο. Στην περίπτωση που η χρήση του ακινήτου άλλαξε πρόσφατα και δεν προκύπτει από το Ε1, Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/ για τη χρήση του ακινήτου ως
κατοικία. – Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη)
11. Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων Ε9 (μόνο στην περίπτωση που δεν έχει προσκομιστεί το ΕΤΑΚ – Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη)
12. Για κατοικία που χρησιμοποιείται από τρίτο πρόσωπο:
Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν:
α) Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων Ε2)2 και
β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Ενοίκου: ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κατοικία ή επαγγελματική στέγη
Για κατοικία που χρησιμοποιείται από συγκύριο, τα 12.α και 12.β μπορούν να αντικατασταθούν από:
γ) Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κατοικία.
(Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη)

 

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την σύνταξη του Φακέλου για την υπαγωγή σας στο Πρόγραμμα!